Καλώδια Σύνδεσης/Τερματισμού - AMF ELECTRONICS

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Προϊόντα > Fiber Optic Solutions > Παρελκόμενα

Καλώδια - Σύνδεσμοι

AOPC-xxxx-12

 

Καλώδια προτερματισμένα και στα δύο άκρα (Patch Cords).


- AOPC101012: Καλώδιοo συνδέσεων 3m με συνδέσμους SC/APC - SC/APC
- AOPS131312: Καλώδιοo συνδέσεων 3m με συνδέσμους E2000/APC - E2000/APC
- AOPS101212:Καλώδιo συνδέσεων 3m με συνδέσμους SC/APC - FC/APC
- AOPS101312:Καλώδιo συνδέσεων 3m με συνδέσμους SC/APC - E2000/APC


Όλα τα καλώδια είναι κατασκευασμένα και ελεγμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Διαθέτουν σειριακό αριθμό και συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου.


 
 

Περισσότερες Πληροφορίες...  

 

AOPI100-xxx

 

Καλώδια προτερματισμένα στo ένα άκρο (Pigtails).


- AOPC100101: Καλώδιo τερματισμού 1.5m με συνδέσμo SC/APC
- AOPS100311: Καλώδιo τερματισμού 1.5m με συνδέσμo FC/APC
- AOPS100211: Καλώδιo τερματισμού 1.5m με συνδέσμo E2000/APC


Όλα τα καλώδια έιναι κατασκευασμένα και ελεγμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα. Διαθέτουν σειριακό αριθμο και συνοδεύοννται από πιστοποιητικό ελέγχου.


¼ëá ôá êáëþäéá Ýéíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé åëåãìÝíá óýìöùíá ìå ôá ÅõñùðáéêÜ ðñüôõðá. ÄéáèÝôïõí óåéñéáêü áñéèìï êáé óõíïäåýïííôáé áðü ðéóôïðïéçôéêü åëÝã÷ïõ.

 

 

Περισσότερες Πληροφορίες...

 
 


Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων.


.
Αρχιμήδους 33-35
145 69 Άνοιξη Αττικής
+30 210 6229298
info@amfelectronics.gr
Copyright 2017 AMF ELECTRONICS
Επιστροφή στο περιεχόμενο